Είσοδος

19.01.2023

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ

Μετά την δημοσίευση της απόφασης του Δντή ΑΑΔΕ (Α.1065199/2022, παρ.163 κ.ε.) και μετά τις διευκρινήσεις από τη Δνση Κεφαλαίου (17-1-23), σας επισημαίνουμε τα παρακάτω για ενημέρωσή σας:

Α) Όλες οι  δηλώσεις (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες)  δωρεών –  γονικών παροχών, από 1-1-23 υποβάλλονται   μ ό ν ο   μέσω my property.

Εξαιρούνται οι μονομερείς χειρόγραφες δηλώσεις (π.χ. σύμβαση υπέρ τρίτου-ασφαλιστήρια συμβόλαια)

Αρμόδια για τις δηλώσεις (ηλεκτρονικές και χειρόγραφες) είναι η ΔΟΥ  της φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου σε φόρο δωρεοδόχου.

Β) Όλες οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες), κινητών και ακινήτων (για θανάτους από 1-1-22) υποβάλλονται   μ ό ν ο   μέσω my property.

Για θανάτους πριν το 2022 υποβάλλονται χειρόγραφα.

Αρμόδια για τις δηλώσεις (ηλεκτρονικές και χειρόγραφες)  είναι η ΔΟΥ της τελευταίας δηλωθείσας στο Μητρώο διεύθυνσης κατοικίας του

κληρονομουμένου. (Για τους  κατοίκους εξωτερικού, αρμόδια είναι η ΔΟΥ Κατ. Εξωτερικού και όχι του φορολογικού εκπροσώπου τους (π.χ. Δ.Ο.Υ Χανίων) )

Γ)  Οι δηλώσεις (ηλεκτρονικές και χειρόγραφες)  ΦΜΑ, από 25 – Ιουλ – 2022, υποβάλλονται στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του

υπόχρεου σε φόρο αγοραστή.

Εξαιρούνται οι δηλώσεις σύστασης, τροποποίησης σύστασης, διανομή, ανταλλαγή, συνένωση, που υποβάλλονται χειρόγραφα στη ΔΟΥ του ακινήτου.

Α.1065199-22.Αρμοδιότητες

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς