Είσοδος

Ταμείο Νομικών

Το Ταμείο Νομικών (πλέον Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Ασφάλισης Νομικών, σύμφωνα με Ν. 3655/2008) ιδρύθηκε το έτος 1929 και είναι Ν.Π.Δ.Δ. και φορέας κύριας ασφάλισης. Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγκεκριμένα, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.). Έδρα του είναι η Αθήνα, στεγάζεται δε, σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Σωκράτους 53 (Τ.Κ. 104 31).

 

Ιστοσελίδα Τομέα Ασφάλισης Νομικών (TAN): http://www.tnomik.gr

 

 

Το Ν.Δ. 4114/1960 (όπως ισχύει), «Κώδιξ περί Ταμείου Νομικών» (Φ.Ε.Κ. 164/19-10-1960 τ. Α’) διέπει τον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα, ρυθμίζοντας τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του.

 

Στο Τομέα Νομικών ασφαλίζονται οι:

 

Άμισθοι

 

•  Ασκούμενοι δικηγόροι (προαιρετικά)
•  Δικηγόροι
•  Συμβολαιογράφοι
•  Υποθηκοφύλακες
•  Δικαστικοί Επιμελητές

 

Έμμισθοι

 

Α’ Τάξη

 

• Υπάλληλοι κεντρικής υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης
• Διευθυντές –Υποδιευθυντές Φυλακών και Αναμορφωτικών Σχολείων
• Δικαστές-υπάλληλοι  Σ.τ.Ε (Το κύριο και βοηθητικό προσωπικό του Σ.τ.Ε.)
• Δικαστές-υπάλληλοι Τακτικών Δικαστηρίων (κύριο και βοηθητικό προσωπικό)
• Εισαγγελικοί λειτουργοί
• Ειρηνοδίκες
• Τα ισόβια μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
• Το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του κράτους (το κύριο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης)
• Υπάλληλοι Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και κλητήρες
• Υπάλληλοι των Ειδικών Ληξιαρχείων (παλαιοί υπάλληλοι)
• Υπάλληλοι του Ταμείου Νομικών
• Δικαστές-υπάλληλοι Διοικητικών Δικαστηρίων
• Δικαστές-Σύμβουλοι Στρατιωτικής δικαιοσύνης- Αεροπορικής και Ναυτικής Δικαιοσύνης

 

Β’ Τάξη

 

• Κλητήρες κεντρικής υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης
• Επιμελητές Σ.τ.Ε
• Επιμελητές Τακτικών Δικαστηρίων
• Κλητήρες του Ταμείου Νομικών
• Κλητήρες Διοικητικών Δικαστηρίων

 

Και ο Τομέας  Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) λειτουργεί στο Τομέα Νομικών. Στον Τ.Ε.Α.Δ. ασφαλίζονται και από αυτόν συνταξιοδοτούνται ΜΟΝΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ υποχρεωτικώς, αν συντρέχουν οι προβλεπόμενοι από τις σχετικές διατάξεις όροι και περιορισμοί καθώς και ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ προαιρετικώς, εφόσον είχαν την ιδιότητα του ασκούμενου κατά την 1/1/81 και ύστερα. Το ανώτατο όριο χρόνου ασφάλισης με την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου είναι 28 μήνες.

Μέγεθος Γραμματοσειράς

Χρήσιμα Έγγραφα

Εισφορές του ΤΑΝ και ΤΕΑΔ 2015

Μητέρες ασφαλισμένες στο ΤΑΝ για το 2015

Eισφορές του ΤΑΝ ΚΑΙ ΤΕΑΔ 2012

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΤΕΑΔ 2012

Μητέρες ασφαλισμένες στο ΤΑΝ για το 2013

Εισφορές του ΤΑΝ και ΤΕΑΔ 2013

Εισφορές του ΤΑΝ και ΤΕΑΔ 2014

Μητέρες ασφαλισμένες στο ΤΑΝ για το 2014

Απόκτηση επιδόματος μητρότητας (Σελ. 7)

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΤΕΑΔ 2014 - Αίτηση

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΤΕΑΔ 2015 - Νόμος 4321/21-3-2015 (άρθρο 28)

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΤΕΑΔ 2015 - Εγκύκλιος

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΤΕΑΔ 2015 - Αίτηση-έντυπο

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΤΕΑΔ 2015 - Οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία