Είσοδος

Μεταφράσεις

Με τον νέο Κώδικα περί δικηγόρων, απαιτείται βεβαίωση της επαρκούς γνώσης της γλώσσας από τον δικηγόρο που μεταφράζει το κείμενο. Η βεβαίωση αυτή τίθεται στο τέλος του κειμένου της μετάφρασης με την σφραγίδα και υπογραφή του δικηγόρου.

Τα παρακάτω κειμενάκια μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βεβαίωση για την πιστή και ακριβή μετάφραση του κειμένου που καλούμαστε να μεταφράσουμε.
Την ευθύνη για την ακρίβεια αυτών που γράφονται φέρει ο δικηγόρος.

Για κείμενα που μεταφράζουμε στα Αγγλικά

I, ………….., Lawyer of Chania Bar Association, Greece, being conversant and capable in both English and Greek language, according to Art. 36 para. 2b and c of the Lawyers’ Code of Conduct Act 4194/2013, hereby confirm that I have translated the document attached hereto and certify that this is a true and full translation from Greek to English to the best of my knowledge and belief. It has full force before any judicial or other authority.

Chania, ….-.…-2016

The Translator and Certifying Lawyer

Για κείμενα που μεταφράζουμε στα Ελληνικά

Βεβαιώνω, ότι η παρούσα αποτελεί πιστή μετάφραση του εγγράφου που επισυνάπτεται σε επικυρωμένο αντίγραφο, από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, των οποίων έχω επαρκή γνώση, και έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.2γ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013).

Χανιά, ….-…..-2016

Ο/Η μεταφράσας/σα και βεβαιών/ούσα Δικηγόρος

Για κείμενα που μεταφράζουμε στα Γερμανικά

Dieser Text ist eine präzise Übersetzung der beiliegenden Urkunde. Dieser ist rechtskräftig vor jeder richterlichen oder anderen Behörde. Ich bestätige hiermit, dass ich dazu befugt bin, das beiliegende Dokument zu beglaubigen und zu übersetzen. Es wurde in Übereinstimmung mit dem Artikel 36 Abs. 2b und 2c der Rechtsanwaltsverordnung (G.4194/2013) beglaubigt und übersetzt.

Gemäß Artikel 36 § 2c des Rechtsanwaltsgesetzbuches wird hiermit zertifiziert, dass der Übersetzer bzw. die Übersetzerin ausreichende Kenntnisse sowohl der deutschen, als auch der griechischen Sprache verfügt, wie auch, dass das beigefügte die genaue Übersetzung des beigefügten Originaldokuments darstellt.

Chania den ….-….-2016

Der/Die übersetzende/r Rechtsanwalt/Rechtsanwältin

Το κείμενο που βάζουμε στις μεταφράσεις και αφορά την υπογραφή του δικηγόρου που μεταφράζει, τροποποιείται ως εξής:

Βεβαιούται ότι ο/η δικηγόρος……………………. με Α.Μ………………………… είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων
Χανιά ………..

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων

Και κατ’ εξουσιοδότηση

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

1)

Βεβαιούται ότι η δικηγόρος …………………… με Α.Μ. ……….. είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων
Χανιά ….-.…-2016

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων

Και κατ’ εξουσιοδότηση

Υπογραφή/Σφραγίδα

Es wird bescheinigt, dass der/die Rechtsanwalt / Rechtsanwältin …………………….. mit Anwaltscode ………. als Mitglied der Rechtsanwaltskammer von Chania/Kreta/Griechenland eingeschrieben ist.

Chania, den .…-….. -2016

Der Vorsitzende der Rechtsanwaltskammer von Chania

im Auftrag,

Unterschrift/Stempel

2)

Ακριβές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο που μου επιδείχθηκε, μέρος του οποίου μεταφράστηκε, το οποίο επικυρώνω νόμιμα.

Χανιά …..

Ο/Η επικυρών / επικυρούσα δικηγόρος

Υπογραφή

Σφραγίδα

Es wird bescheinigt, dass diese amtliche Fotokopie mit der Urschrift übereinstimmt. Mir wurde die Originalurkunde gezeigt. Ein Teil davon wurde von mir übersetzt.

Chania, den ….-….- 2016

Unteschrift

Stempel

3)

Ελληνική Δημοκρατία
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Republik Griechenland
Justizministerium
Rechtsanwaltskammer von Chania

Μέγεθος Γραμματοσειράς