Είσοδος

Προϋποθέσεις Εγγραφής Δικηγόρων

1) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ

1) Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων για την εγγραφή στο βιβλίο ασκουμένων

2) Παράβολο 15€ από το λογιστήριο του Δ.Σ.Χ

3) Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την έκδοση του πτυχίου (Για τους υπηκόους τρίτων χωρών απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την έκδοση του πτυχίου)

4) Πιστοποιητικό γέννησης

5) Βεβαίωση δικηγόρου στον οποίο τελείται η άσκηση (Ο Δικηγόρος πρέπει να είναι παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις) ή βεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετική με την έναρξη της άσκησης του πτυχιούχου

6) Για τους πτυχιούχους των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής είναι απαραίτητη κατά την υποβολή της αίτησής τους για εγγραφή στο βιβλίο ασκουμένων η κατάθεση του ή των πτυχίων τους, καθώς και επίσημης μετάφρασης αυτού. Παράλληλα με την εγγραφή τους στο βιβλίο ασκουμένων θα απευθύνονται στην Υπηρεσία του ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία της αναγνώρισης του πτυχίου τους ως ισοτίμου και αντιστοίχου με πτυχίο ημεδαπών Πανεπιστημίων. Όποιοι είναι κάτοχοι πτυχίων Ε.Ε. θα πρέπει στα δικαιολογητικά να περιλαμβάνουν, πέραν του πτυχίου, βεβαίωση ισοδυναμίας, αναλυτική κατάσταση σπουδών ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι κατέχει τα ουσιαστικά προσόντα για την εγγραφή του στο μητρώο ασκουμένων και την συνακόλουθη παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τις επιταγές της νομολογίας του ΔΕΕ και του ΣτΕ (ενδ.Ολομ. 2770,2771/2011)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής από το Δ.Σ του Δ.Σ.Χ, θα προσκομίζονται στη βιβλιοθήκη όπου τηρείται ατομικός φάκελος για κάθε ασκούμενο δικηγόρο.

 

2) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.

1) Αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων

2) Πρακτικό ορκωμοσίας

3) ΦΕΚ διορισμού

4) Παράβολο 88€  από το λογιστήριο του Δ.Σ.Χ.

5) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υπαγωγής στα κωλύματα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής από το Δ.Σ του Δ.Σ.Χ, θα προσκομίζονται στη βιβλιοθήκη όπου τηρείται ατομικός φάκελος για κάθε δικηγόρο, θα γίνεται λήψη αριθμού μητρώου και θα εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

 

3) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Προϋπόθεση εγγραφής των Κοινοτικών Δικηγόρων – Εταιρειών στο μητρώο του ΔΣΧ είναι η αναλυτική συμπλήρωση των αιτήσεων.

1. Αίτηση εγγραφής κοινοτικού δικηγόρου για την άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα

2. Αίτηση εγκατάστασης παραρτήματος κοινοτικής δικηγορικής ομάδας στην Ελλάδα

 

4) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ

1. Αίτηση στον Δικηγορικό Σύλλογο που είναι εγγεγραμμένος/η

2. Αίτηση στον Δικηγορικό Σύλλογο όπου ζητείται η μετάθεση

3. Παράβολο αξίας 500€

Να σημειωθεί ότι οι δικηγόροι από μετάθεση αποκλείονται από το διανεμητικό λογαριασμό του Δ.Σ.Χ επί 5 συνεχείς φορές (για διάστημα 1,5 έτους περίπου).

 

5) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

1. Αίτηση στον Δικηγορικό Σύλλογο όπου ζητείται η εγγραφή

3. Παράβολο αξίας 88€

Να σημειωθεί ότι οι ασκούμενοι δικηγόροι από μετάθεση αποκλείονται από το διανεμητικό λογαριασμό του Δ.Σ.Χ επί 3 συνεχείς φορές (για διάστημα 1 έτους περίπου).

Μέγεθος Γραμματοσειράς