Είσοδος

20.03.2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τ.Ν.Π. ΣΟΛΩΝ

Ακύρωση Κατασχετηρίων Εγγράφων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σερρών, με τα οποία επιβλήθηκε αναγκαστική

κατάσχεση εις χείρας Τραπεζών ως τρίτων, όσων όφειλαν ή επρόκειτο να οφείλουν στην ανακόπτουσα, έως το ποσό των

55.415,71 ευρώ, για την ικανοποίηση ισόποσης συνολικής απαίτησης του Δημοσίου κατ’ αυτής, υπό την ιδιότητά της,
ως ομόρρυθμου μέλους της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Δεκτή Ανακοπή
Μη Νόμιμα Κατασχετήρια Έγγραφα

«Εν προκειμένω πριν από την επιβολή των ένδικων κατασχέσεων, δεν κοινοποιήθηκε
στην ανακόπτουσα, ως συνευθυνόμενη, λόγω της ιδιότητάς της ως ομόρρυθμης
εταίρου, ατομική ειδοποίηση, που να περιλαμβάνει τα ένδικα χρέη, ώστε να αποκτήσει
την ιδιότητα της οφειλέτριας αυτών. Κατά τον τρόπο αυτό, 
στερήθηκε την δυνατότητα
να ασκήσει εγκαίρως
, δηλαδή πριν από την επιβολή των ένδικων κατασχέσεων σε
βάρος της περιουσίας της, 
τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα της ανακοπής και
της αίτησης αναστολής
 κατά της οικείας ατομικής ειδοποίησης και πράξεων ταμειακής
βεβαίωσης, χάνοντας το αντίστοιχο στάδιο προσωρινής και οριστικής δικαστικής
προστασίας».

Μον.Διοικ.Πρωτ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς