Είσοδος

16.01.2024

NEWSLETER ΤΝΠ ΣΟΛΩΝ- Ακύρωση Πλειστηριασμού Επισπεύδουσας Διαχειρίστριας Απαιτήσεων

 

Η αίτηση οφειλέτη για την υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό

Αναστέλλει την συνέχιση του Πλειστηριασμού

 

Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης του άρθρου 8 του Ν. 4738/2020, ήτοι υπαγωγή σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, ενώπιον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την ρύθμιση οφειλών, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων, η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη καθώς και η ποινική δίωξη του για τα αδικήματα του Ν. 1882/1990 και ΑΝ. 86/1967.

 

Εάν υπάρχει ήδη εκκρεμής πλειστηριασμός, ο οποίος ματαιώθηκε  ελλείψει πλειοδοτών, ομοίως εφαρμόζεται η αναστολή του άρθρου 18 και αυτό διότι η ματαίωση ένεκα του ανωτέρω λόγου οφείλεται σε αδυναμία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και όχι σε υπαιτιότητα του οφειλέτη.

 

Ακύρωση της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού.

 

 Ο αρχικός πλειστηριασμός της ακίνητης περιουσίας ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Ο ανακόπτων κατέθεσε την αίτηση του άρθρου 8 του Ν. 4738/2020 ενώπιον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τη ρύθμιση του συνόλου των οφειλών του μεταξύ των οποίων της απαίτησης για την οποία διενεργείται ο επίδικος πλειστηριασμόςΠαρόλο που η αίτησή του για υπαγωγή στον εξωδικαστικό συμβιβασμό είχε υποβληθεί  και η σε βάρος του αναγκαστική εκτέλεση τελούσε σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4738/2020, η καθής προέβη στην προσβαλλόμενη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού και όρισε νέα ημερομηνία πλειστηριασμού. Ως χρόνος οριστικής υποβολής της αίτησης αναφέρεται η 3-7-2023, χρόνος κατά τον οποίο υπήρχε εκκρεμής ο πλειστηριασμός, ο οποίος όμως ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Επομένως, λόγω της ματαίωσης του πλειστηριασμού, ίσχυε η αναστολή του άρθρου 18 του Ν. 4738/2020, στο εδ. α του οποίου ορίζεται ότι: «Από την οριστική υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του ν. 1882/1990 και του α.ν. 86/1967 αναφορικά με τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση», χωρίς να ισχύει η εξαίρεση του εδ. δ του ίδιου άρθρου σύμφωνα με το οποίο: «Η αναστολή της παρούσας δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης)», για το λόγο ότι ο πλειστηριασμός είχε ματαιωθεί. Η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των δύο (2) μηνών που προβλέπονται στο άρθρο 16 του ως άνω νόμου, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ανακόπτοντος, αλλά στην αδυναμία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προς διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων εντός του χρόνου αυτού.

Απόφ. Μον.Πρ…..

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς