Είσοδος

12.05.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με το με
υπ αριθμ. πρωτ. 22079 οικ./ 02.05.2023 έγγραφο του Τμήματος
Λειτουργίας και Επιθεώρησης Δικαστηρίων
, της Διεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μας γνωστοποιήθηκε

ότι λόγω των
βουλευτικών εκλογών της Κυριακής 21ης Μαΐου 2023
α
ναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων από την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023
έως και την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023
.
Κατόπιν τούτου,
μ α τ α ι ώ ν ε τ α ι η συζήτηση του συνόλου των
υποθέσεων
του 2ου τμήματος της δικασίμου της Τετάρτης 17ης Μαΐου 2023.
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 128 παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής

Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999,

ΦΕΚ Α ́97), όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 361 παρ.4 του ν.

4700/2020 (ΦΕΚ Α ́ 127),
θα επαναπροσδιοριστούν οι παραπάνω
υποθέσεις σε προσεχείς δικασίμους
του 2ου Τμήματος του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Χανίων, το οποίο θα συνεδριάσει δημόσια επ’ ακροατηρίου στην

αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων (οδός Στρατηγού

Τζανακάκη αρ. 3, 4
ος όροφος), χωρίς κλήτευση των διαδίκων, εφόσον είχαν
κλητευθεί νομίμως
.
Οι διάδικοι θα ενημερωθούν από
την ανάρτηση των πινακίων στο 2ο
Τμήμα
του Δικαστηρίου και την εμφάνιση των εκθεμάτων στην ηλεκτρονική
σελίδα του Δικαστηρίου
, οι οποίες θα γίνουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
ημέρες
πριν από εκάστη νέα δικάσιμο.


Χανιά 05 Μαΐου 2023

Ο
Διευθύνων το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων
Κωνσταντίνος Μοτζάκης

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς