Είσοδος

10.10.2023

Απελευθέρωση Εγγυητή από Σύμβαση Δανείου – Απόσβεση της Εγγυητικής Ευθύνης

Εγγύηση ορισμένου χρόνου προβλέπεται όταν κατόπιν συμφωνίας δανειστή και εγγυητή, η υποχρέωση του τελευταίου αποσβένεται κατά ορισμένο χρονικό σημείο, το οποίο έχει συμφωνηθεί είτε ημερολογιακά είτε με οποιονδήποτε άλλο ρητά αναγραφόμενο τρόπο. Δυνατότητα παράτασης υφίσταται μόνο για έναν ακόμη μήνα, δυνάμει της διάταξης 866 ΑΚ.

 

Το δικονομικό όπλο της ένστασης ελευθέρωσης κατέχει ο εγγυητής λόγω της καθυστερημένης δικαστικής επιδίωξης της ασφαλιζόμενης απαίτησης, καθότι η επιδίωξη της απαίτησης του δανειστή προβλέπεται μόνο δικαστικά και όχι εξωδίκως.

 

Τυχόν εξώδικη επιδίωξη της απαίτησης ακόμη και μέχρι την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος δεν αρκεί για την είσπραξη της απαίτησης καθότι η ενοχή αποσβένεται αν μέχρι την ορισθείσα χρονική διάρκεια δεν απαιτηθεί εκ του δανειστή αποκλειστικά δικαστικώς.

 

           Σύμφωνα με το άρθρο 866 ΑΚ. εκείνος που εγγυήθηκε για ορισμένο μόνο χρόνο ελευθερώνεται από την εγγύηση, αν ο δανειστής δεν επιδιώξει δικαστικά την απαίτηση του μέσα σε ένα μήνα από την πάροδο αυτού του χρόνου και δεν συνεχίσει τη σχετική διαδικασία χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Εγγύηση, για ορισμένο χρόνο υπάρχει όταν, κατά τη συμφωνία δανειστή και εγγυητή, η υποχρέωση του τελευταίου αποσβένεται κατά ορισμένο χρονικό σημείο, το οποίο προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε με άλλο τρόπο. Η δήλωση του εγγυητή για την χρονικώς περιορισμένη ευθύνη του πρέπει να είναι ρητή και σαφής. Από εύνοια, δε, προς το δανειστή, δυνάμει του άρθρου 866 ΑΚ, παρατείνεται για ένα ακόμα μήνα η περιορισμένη συμβατικά χρονική διάρκεια της εγγύησης. Έτσι, ο εγγυητής επί εγγύησης για ορισμένο χρόνο αντλεί ευεργέτημα και συγκεκριμένα ένσταση ελευθέρωσης αυτού σε περίπτωση καθυστέρησης δικαστικής επιδίωξης της ασφαλιζόμενης απαίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτής της διάταξης. Ωστόσο, η διάταξη του άνω άρθρου αποτελεί ενδοτικό δίκαιο. Εξάλλου, η κατ’ άρθρο 866 ΑΚ επιδίωξη της απαίτησης του δανειστή απαιτείται να γίνει δικαστικά, δηλαδή με την άσκηση αγωγής, την προβολή ένστασης, την αναγγελία στην πτώχευση ή στον πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου του πρωτοφειλέτη, ενώ δεν αρκεί η εξώδικη όχληση του τελευταίου ή του εγγυητή. Εξάλλου, η κατ’ άρθρο 866 ΑΚ επιδίωξη της απαίτησης του δανειστή απαιτείται να γίνει δικαστικά, δηλαδή με την άσκηση αγωγής, την προβολή ένστασης, την αναγγελία στην πτώχευση ή στον πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου του πρωτοφειλέτη, ενώ δεν αρκεί η εξώδικη όχληση του τελευταίου ή του εγγυητή.

Απόφ. Πολ. Πρ. Πειραιά

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς