Είσοδος

16.01.2024

NEWSLETER ΤΝΠ ΣΟΛΩΝ- Ασφαλιστική Εκκαθάριση Ν.4364/2016 – Δεν Εφαρμόζεται ο Ν. 4364/2016 στις υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση Αλλοδαπές Ασφαλιστικές Εταιρείες με έδρα Κράτος της ΕΕ.

1.Ασφαλιστική Εκκαθάριση  Ν. 4364/2016

Δεν Εφαρμόζεται ο Ν. 4364/2016

στις υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση Αλλοδαπές Ασφαλιστικές Εταιρείες με έδρα Κράτος της ΕΕ

Νόμιμα προχωρεί η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Ελληνικού Δικαστηρίου 

για το οποίο ευθύνεται  η υπό ασφαλιστική εκκαθάριση

αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία του ζημιογόνου οχήματος  

 

2.Τροχαίο Ατύχημα στην Ελλάδα από  Αυτοκίνητο με Ελληνική Άδεια Ασφαλισμένο σε Αλλοδαπή Ασφαλιστική Εταιρία

 (Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2023)

 

Τροχαίο Ατύχημα στην Ελλάδα από  Αυτοκίνητο με Ελληνική Άδεια Ασφαλισμένο σε Αλλοδαπή Ασφαλιστική Εταιρία

Ανάκληση ΄Αδειας Λειτουργίας Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρίας

με Απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου του Κράτους  της Έδρας της

 

Νόμιμα προχωρεί η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Ελληνικού Δικαστηρίου  για το οποίο ευθύνεται  η υπό ασφαλιστική εκκαθάριση αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία του ζημιογόνου οχήματος  

 

Δεν τίθεται θέμα απαράδεκτου της συζήτησης της αγωγής  ή του ασκηθέντος ενδίκου μέσου κατ΄ άρθρ.  25 του Πτωχευτικού Κώδικα  και  της αναίρεσης 

 

Ο Ν. 4364/2016 εφαρμόζεται μόνο στις υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση  Ελληνικές Ασφαλιστικές Εταιρείες

 

Απορριπτέο ως αβάσιμο το αίτημα της αναιρεσίβλητης αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας περί απαραδέκτου της συζήτησης της αναίρεσης

 

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του Ν. 4364/2016, ήτοι των   άρθρων 2,  3 παρ.10 εδ. α και β, 220 του τέταρτου  μέρους με τον τίτλο <ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>,  235,  236,  114,  242 παρ.2, 3, 4, 7,  239 παρ.3,  235 παρ.3,  246,  και του  άρθρου 25 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3788/2007), προκύπτει ότι η τήρηση της  διαδικασίας της ασφαλιστικής εκκαθάρισης  καθώς και η αναστολή των ατομικών διώξεων  ΑΦΟΡΑ  τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα  των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται  από την αρμόδια εποπτική αρχή, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΦΗ  ΕΠΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,  με έδρα  κράτος- μέλος της Ε.Ε, που έχει ασφαλίσει αυτοκίνητο με ελληνική άδεια  κυκλοφορίας, το οποίο προκάλεσε  ατύχημα στην Ελλάδα, η οποία τέθηκε υπό ασφαλιστική εκκαθάριση με απόφαση του αρμοδίου του κράτους – μέλους δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων  που αναφέρονται στο άρθρο 220 Ν. 4364 /2016 . Κάτι το αντίθετο δεν προκύπτει από τις  διατάξεις των παραγράφων 1 εδάφιο τελευταίο και 6 του άρθρου 235 του Ν. 4364/2016.  Κατά συνέπεια, επί αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών, με έδρα άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ, που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση του  αρμοδίου οργάνου του κράτους έδρας της εταιρίας, θα προχωρήσει η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Ελληνικού Δικαστηρίου, όταν εντός της Ελλάδος έγινε ατύχημα για το οποίο ευθύνεται η αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία του ζημιογόνου αυτοκινήτου, χωρίς να τίθεται θέμα απαραδέκτου της συζητήσεως της αγωγής ή του ασκηθέντος ενδίκου μέσου κατά αποφάσεως, με βάση το άρθρο 25 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Απορριπτέο ως αβάσιμο το αίτημα της αναιρεσίβλητης υπό εκκαθάριση αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας με έδρα το Γιβραλτάρ του Ηνωμένου Βασιλείου περί απαραδέκτου της συζήτησης της αναίρεσης με βάση το άρθρο 25 Πτωχευτικού Κώδικα.

 

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Στις στήλες του Περιοδικού μας ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ πρωτοστάτησαν  δημοσιεύσεις άρθρων, σχολίων έγκριτων νομικών, δικαστικών αποφάσεων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων, στα οποία αναφέρεται και η παρακάτω δημοσιευόμενη απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου μας, για την ορθότερη εφαρμοζόμενη νομική άποψη, αλλά και κοινωνική,  στην περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας.  Αμετάκλητα  πλέον λύθηκε το φλέγον ζήτημα, με την παρακάτω δημοσιευόμενη απόφαση του Αρείου Πάγου, για το ότι ο Ν. 4364/2016 που διέπει την ασφαλιστική εκκαθάριση εφαρμόζεται μόνο για τις Ελληνικές Ασφαλιστικές Εταιρείες που τελούν υπό ασφαλιστική εκκαθάριση  και όχι για τις  ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα την αλλοδαπή των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου του Κράτους της Έδρας τους.  Στις περιπτώσεις αυτές νόμιμα προχωρά η συζήτηση της αγωγής, ενδίκου μέσου κατ’ άρθ. 25 του Πτωχευτικού Κώδικα, και της αναίρεσης που στρέφονται κατά των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών και δεν τίθεται θέμα απαραδέκτου  της συζητήσεως..  

  Επιτέλους, δόθηκε τέλος στην άνιση και άδικη μεταχείριση και ταλαιπωρία και στο απροστάτευτο των ζημιωθέντων  τρίτων  (σωματικών βλαβών και θανάτων, υλικών ζημιών) που ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα με ασφαλισμένα οχήματα στις υπό εκκαθάριση αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρείες. Σημειωτέον ότι, μέχρι πρότινος κηρύσσονταν  απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής και του ενδίκου μέσου, και της αναίρεσης, και μάλιστα αυτεπάγγελτα κατά την τακτική των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.    

 

Βλ. σχετικά και Μον.Εφ.Αθ.25/2023, ΕΣυγκΔ 2023/38 επ. μετά σχετικών σχολίων.

Απόφ.ΑΠ…..

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς