Είσοδος

29.08.2023

Αστική Ευθύνη Δημοσίου – Παράλειψη Έκδοσης ΚΥΑ για Καταβολή Αποζημίωσης προς ΚΤΕΛ ΑΕ, λόγω Έκδοσης Δωρεάν ή Μειωμένης Τιμής Εισιτηρίων σε Ειδικές Κατηγορίες Επιβατών

1.Αστική Ευθύνη Δημοσίου από Παράλειψη Έκδοσης ΚΥΑ για Καταβολή Αποζημίωσης προς ΚΤΕΛ ΑΕ, λόγω Έκδοσης Δωρεάν ή Μειωμένης Τιμής Εισιτηρίων σε Ειδικές Κατηγορίες Επιβατών (άρθρ. 10 παρ. 7 Ν. 2963/2001)

 

2.Μέθοδος Υπολογισμού Αποζημίωσης 

Δεκτός ως Βάσιμος ο Α΄ Λόγος Αναιρέσεως

(άρθρ. 10 παρ. 7 Ν. 2963/2001)

 

Το δικάσαν δικαστήριο απέρριψε την ένδικη αγωγή ΚΤΕΛ με τη σκέψη ότι η αναιρεσείουσα δεν είχε στηρίξει την αξίωσή της για αποζημίωση στην απώλεια του εύλογου κέρδους από τη μεταφορά κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα ειδικών κοινωνικών ομάδων. Ειδικότερα, δέχθηκε πως η ανωτέρω διάταξη έχει την έννοια ότι για τον καθορισμό του οικονομικού αντισταθμίσματος – κάλυψη «της δαπάνης», κατά τα οριζόμενα στη διάταξη, ή της «απώλειας εσόδων», κατά την οικεία αιτιολογική έκθεση – λαμβάνεται υπ’ όψιν το εύλογο κέρδος, όπως τούτο προσδιορίζεται με την κατ’ έτος εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση της εν λόγω διάταξης σχετική υπουργική απόφαση, και δεν επιβάλλεται από την εξουσιοδοτική διάταξη η κάλυψη της απώλειας του συνόλου των επιπλέον εσόδων, που θα είχαν οι Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και τα Κ.Τ.Ε.Λ. με βάση την πλήρη, χωρίς έκπτωση, αξία των εισιτηρίων που αντιστοιχούν στις ως άνω κατηγορίες επιβατών.

Εν προκειμένω, το Δικαστήριο έκρινε ότι η ανωτέρω κρίση του διοικητικού εφετείου είναι αβάσιμη, καθώς με την ανωτέρω ρύθμιση θεσπίζεται η υποχρέωση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του καθ’ ύλην αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού να εκδίδουν κάθε έτος κοινή απόφαση για την καταβολή ορισμένου χρηματικού ποσού στους ως άνω συγκοινωνιακούς φορείς, προκειμένου να καλυφθεί η ζημία τους («απώλειες εσόδων») από τη δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μεταφορά συγκεκριμένων κατηγοριών επιβατών, προβλέπεται δε ρητώς η εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό κάθε Υπουργείου για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, διενεργείται η κατανομή τους στους επιμέρους συγκοινωνιακούς φορείς και προσδιορίζεται το συγκεκριμένο ποσό αποζημίωσης που καταβάλλεται σε κάθε Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ., για το αντίστοιχο έτος. Το ποσό αυτό ισούται με το σύνολο της διαφοράς μεταξύ του αντιτίμου των κατά περίπτωση εκδοθέντων την αντίστοιχη χρονική περίοδο δωρεάν ή μειωμένης τιμής εισιτηρίων και του πλήρους κομίστρου επί τη βάσει και των στοιχείων που παρέχονται από την Π.Ο.Α.Σ. ή την Π.Ο.Α.Υ.Σ., αντιστοίχως. Και ναι μεν κατά τον καθορισμό του οφειλόμενου από τους επιβάτες κομίστρου λαμβάνονται υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων, και τα ελευθέρας ή μειωμένης τιμής εισιτήρια, συνεκτιμάται δε και το εύλογο ανά λεωφορείο κέρδος, τούτο όμως γίνεται στο πλαίσιο της εκάστοτε ακολουθούμενης για την επόμενη χρήση κυβερνητικής πολιτικής κομίστρων σε επίπεδο προσιτό για το κοινωνικό σύνολο και δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση της αποζημίωσης που οφείλεται λόγω της δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνησης συγκεκριμένων κατηγοριών επιβατών, όπως προβλέπει η ως άνω νέα διάταξη της παρ. 7, με την οποία ρυθμίζεται για πρώτη φορά ειδικώς το θέμα της αποκατάστασης από το Κράτος της ζημίας που προκαλείται στις Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και στα Κ.Τ.Ε.Λ. από την ανωτέρω αιτία. Μάλιστα, η μέθοδος αυτή υπολογισμού του ποσού της οφειλόμενης αποζημίωσης στο σύνολο της διαφοράς του αντιτίμου των δωρεάν ή μειωμένων εισιτηρίων και του πλήρους κομίστρου, χωρίς ευθεία αναφορά στην έννοια του ευλόγου κέρδους, είναι εκείνη την οποία έχει, κατ’ αρχήν, επιλέξει διαχρονικώς ο Έλληνας νομοθέτης σε όσες περιπτώσεις έχει θεσπίσει αντίστοιχες ειδικότερες ρυθμίσεις.

 

Αναιρεί την 1689/2021 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

 

 Απόφ. ΣτΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς