Είσοδος

04.03.2024

Παράβολο Εκατό ευρώ για την υποβολή μήνυσης

Παράβολο Εκατό ευρώ για την υποβολή μήνυσης

Παράβολο Εκατό ευρώ για την υποβολή μήνυσης

Υποχρεωτικό πλέον το παράβολο των Εκατό ευρώ, για τα κατ’ έγκληση αδικήματα και την υποβολή μήνυσης

Με το άρθρο 71 του Ν.5090/2024 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30/Α/23-2-2024 επαναφέρεται το Παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ για κατάθεση – υποβολή μιας μήνυσης (για τα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα), ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, είτε σε αστυνομικό τμήμα, είτε απευθείας στην εκάστοτε εισαγγελία ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία. Το παράβολο των 100 ευρώ είναι υποχρεωτικό και αν δεν συνοδεύει τη μήνυση, αυτή θα κηρύσσεται απαράδεκτη.

Να σημειωθεί ότι για αξιόποινες πράξεις που τελούνται σε βάρος δημοσίων οργάνων και υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σε αυτούς, ο παθών υποβάλλει την έγκληση ατελώς και χωρίς την κατάθεση παραβόλου.

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5090/2024 – ΦΕΚ 30/Α/23-2-2024

Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας

Άρθρο 71

Δίωξη μόνο με έγκληση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 53 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Στην παρ. 1 του άρθρου 53 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθενται εδάφια δεύτερο έως και όγδοο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στον Ποινικό Κώδικα ή σε άλλους νόμους, η ποινική δίωξη γίνεται μόνο με έγκληση του παθόντος. Ο εγκαλών κατά την υποβολή της έγκλησης, για τα απολύτως κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής καταθέτει παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Αν δεν κατατεθεί παράβολο, η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εξαιρούνται από την κατάθεση παραβόλου οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3226/2004 (Α’ 24).

Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας, τα εγκλήματα ρατσιστικών διακρίσεων (άρθρο 82Α ΠΚ) και τα εγκλήματα παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης.

Για αξιόποινες πράξεις που τελούνται σε βάρος δημοσίων οργάνων και υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σε αυτούς, ο παθών υποβάλλει την έγκληση ατελώς και χωρίς την κατάθεση παραβόλου.

Κατά της διάταξης του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, με την οποία η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω μη κατάθεσης παραβόλου, δεν επιτρέπεται άσκηση προσφυγής κατά το άρθρο 52.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς