Είσοδος

23.02.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

 

Σύμβαση Μισθώσεως – Πραγματικά Ελαττώματα Μίσθιου – Αποζημίωση Μισθωτή από την Μη  Εκτέλεση της Σύμβασης  – Εξώδικη Καταγγελία  του Μισθωτή – Αναιρετικός Έλεγχος (κατ΄ άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ)Σύμβαση Μισθώσεως 

Πραγματικά Ελαττώματα του Μίσθιου

Έντονη υγρασία του μισθίου, μη λειτουργία θυροτηλεφώνου, μη εύρυθμη λειτουργία wifi και internet λόγω υγρασίας στην ηλεκτρονική καλωδίωση του μισθίου

1.Σύμβαση Μισθώσεως

Πραγματικά Ελαττώματα Μίσθιου

2.Αποζημίωση Μισθωτή από την Μη  Εκτέλεση της Σύμβασης

Μη νόμιμα τα κονδύλια αποζημίωσης

3.Εξώδικη Καταγγελία  του Μισθωτή

(αναγνώριση περί μη υποχρέωσης καταβολής μισθωμάτων και επιστροφή των προκαταβληθέντων)

4.Αναιρετικός Έλεγχος (κατ΄ άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ)

Οι παρεχόμενες κατά συρροή αξιώσεις του μισθωτή υπάρχουν Διαζευκτικώς 

Απορριπτέος ο πρώτος λόγος αναίρεσης του μισθωτή

5.Ορισμένο Αγωγής Επιστροφής Εγγυοδοσίας

Αναιρετικός Έλεγχος (κατ΄άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ

και κατ’ ορθότερο χαρακτηρισμό από τον αριθ. 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ)

Απορριπτέος  ο λόγος αναίρεσης

Απορριπτέα η αγωγή ως αόριστη

 

Εφαρμογή του άρθρου 576 Α.Κ.

Ορισμένο Αγωγής Απόδοσης Εγγυοδοσίας:

α) η ειδικότερη συμφωνία ως προς τη λειτουργία και την τύχη του ποσού που αποκαλείται ως “εγγύηση”, αν δηλαδή δόθηκε για εξασφάλιση του μισθώματος ή για κάλυψη ζημίας από την μη εκπλήρωση της σύμβασης, είτε ως ποινική ρήτρα, είτε ως συμβατική εγγυοδοσία, ώστε με βάση τα συμφωνηθέντα να κριθεί το ληξιπρόθεσμο του εν λόγω αγωγικού κονδυλίου και

β) η απαιτούμενη λήξη της ένδικης μίσθωσης, ώστε να υπάρχει νόμιμος λόγος απόδοσης της εγγύησης (ΑΠ 971/2022, ΑΠ 2058/2017)

 

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Απορριπτέος ο πρώτος λόγος αναίρεσης (559 αρ.1 Κ.Πολ.Δ.)

 

Εν προκειμένω το Εφετείο απέρριψε ως μη νόμιμα τα κονδύλια της αγωγής, που ζητήθηκαν ως αποζημίωση για τη μη εκτέλεση της σύμβασης, συνολικού ποσού 4.372 ευρώ (για έξοδα μετεγκατάστασης στο νέο μίσθιο, αμοιβή μεσίτη, δαπάνη επισκευής internet και δαπάνη στάθμευσης οχήματος), με την αιτιολογία ότι ο ενάγων με την, επικαλούμενη με την αγωγή του, από 06-02-2019 εξώδικη καταγγελία του, την οποία επέδωσε στον πρώτο εναγόμενο στις 07-02-2019, επέλεξε τα δικαιώματα, που απορρέουν από το άρθρο 576 του ΑΚ (αναγνώριση περί μη υποχρέωσης καταβολής μισθωμάτων και επιστροφή των προκαταβληθέντων) και έτσι απέκλεισε τη μεταγενέστερη διεκδίκηση του δικαιώματος αποζημίωσης, που απορρέει από το άρθρο 577 του ΑΚ, γιατί οι παρεχόμενες παραπάνω κατά συρροή αξιώσεις υπάρχουν διαζευκτικώς και, συνεπώς, η επιλογή της μιας αποκλείει την άσκηση των λοιπών υπό οποιαδήποτε μορφή, είτε κυρίως είτε επικουρικώς, εφόσον, όπως εν προκειμένω, αφορούν στο ίδιο χρονικό διάστημα, χωρίς να μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη βούληση του μισθωτή. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, απορρίπτοντας ως μη νόμιμα τα ανωτέρω κονδύλιαδεν υπέπεσε στην αναιρετική πλημμέλεια από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο πρώτος λόγος αναίρεσης, κατά το πρώτο σκέλος του.

Απόφ. ΑΠ…..

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς