Είσοδος

23.02.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

   Επιδικαστέος ο αναλογούν ΦΠΑ των Δαπανών Επισκευής του Λεωφορείου της ενάγουσας  ιδιοκτήτριας εμπορικής εταιρίας και της μίσθωσης άλλου οχήματος

2.Αναιρετική Διαδικασία (κατ’ άρθ. 559 αριθ. 1α ΚΠολΔ)

   Απορριπτέος  ο λόγος αναίρεσης της αναιρεσείουσας Ασφαλιστικής Εταιρίας

Ουδεμία διάταξη νόμου προβλέπει τον συμψηφισμό του ΦΠΑ της ζημίας ειδικά στην περίπτωση αποζημίωσης από αδικοπραξία ως αυτόματη

και άμεση συνέπεια τού ζημιογόνου γεγονότος.

 

Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,  τεύχος Νοέμβριος 2023)

Αναιρετική Διαδικασία (κατ’ άρθ. 559 αριθ. 1α ΚΠολΔ)

Απορριπτέος  ο λόγος αναίρεσης της αναιρεσείουσας Ασφαλιστικής Εταιρίας

Απορριπτέα η ένσταση της εκκαλούσας και ήδη αναιρεσείουσας ασφαλιστικής εταιρίας περί συμψηφισμού του αναλογούντος ΦΠΑ των δαπανών επισκευής του  λεωφορείου και μίσθωσης άλλου λεωφορείου συνεπεία της αδικοπραξίας από το ένδικο τροχαίο ατύχημα

Σε περίπτωση μη επιδίκασης του ΦΠΑ για την άνω αιτία ο υπόχρεος προς αποζημίωση θα ερχόταν σε ευνοϊκότερη  θέση κάτι που είναι αντίθετο προς την αρχή της αποζημίωσης του ζημιωθέντος από αδικοπραξία ( άρθρα 297, 298 και 914 ΑΚ)

Για την έκπτωση του ΦΠΑ (άρθρα 30 και 32 του Ν. 2859/2000 περί ΦΠΑ) απαιτείται επαχθής αιτία συναλλαγής και δη σύμβαση από τη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσει της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας και όχι να υφίσταται από αδικοπραξία όπως οι δαπάνες ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και μίσθωσης άλλου οχήματος που συνιστούν  ζημία από αδικοπραξία.

 Κατά τις παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης απορρίφθηκε ως μη νόμιμη η ένσταση  συμψηφισμού κέρδους και ζημίας, διότι  δεν συντρέχουν οι  προϋποθέσεις έκπτωσης φόρου ΦΠΑ  που ορίζονται της διατάξεις των  άρθρων 30 και 32 του Ν. 2859/2000 (περί ΦΠΑ),  σύμφωνα με της οποίες για να ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου από τον υποκείμενο στον φόρο απαιτείται, επαχθής αιτία συναλλαγής και δη σύμβαση από τη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα τού υποκείμενου στα φόρο και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ισχύουσας  φορολογικής νομοθεσίας και όχι να υφίσταται αδικοπραξία της εν προκειμένω, καθώς τα ποσά των  ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής του βλαβέντος λεωφορείου της ενάγουσας – εφεσίβλητης και της στέρησης χρήσης του δικού της λεωφορείου και μίσθωσης άλλου για της ανάγκες της, συνιστούν ζημία της ενάγουσας   από αδικοπραξία.  Επιπρόσθετα, σε περίπτωση μη επιδίκασης του ΦΠΑ. για την ως άνω αιτία, η θέση του υπόχρεου της αποζημίωση θα καθίστατο ευνοϊκότερη και τούτο θα ερχόταν σε αντίθεση της την αρχή της πλήρους αποζημίωσης του ζημιωθέντος από αδικοπραξία σύμφωνα με τα άρθρα 297, 298 και 914 ΑΚ..

Έτσι που έκρινε το Εφετείο και ειδικότερα ότι ο αναλογούν ΦΠΑ  επί της απαιτηθείσας δαπάνης  αγοράς ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών επισκευής του βλαβέντος λεωφορείου της και μίσθωσης άλλου οχήματος, πρέπει να επιδικασθεί στην ενάγουσα,  ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε της παραπάνω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις  των άρθρων 297, 298, 914 ΑΚ και εκείνες των άρθρων 1, 2, 3, 4, 30 και 32 του ν. 2859/2000 (περί ΦΠΑ), αφού δεν συνέτρεχαν  οι προϋποθέσεις έκπτωσης του  φόρου ΦΠΑ ( άρθρα 30 και 32 ν. 2859/2000 (περί ΦΠΑ).

Απορριπτέος ο λόγος αναίρεσης.

Απορριπτέα η αναίρεση στο σύνολό της.

Απόφ. ΑΠ…..

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς