Είσοδος

23.02.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

1.Διαμεσολάβηση – (Άρθρο 3 Ν. 4640/2019)

2.Προσκόμιση Ενημερωτικού Εγγράφου

Δυνατότητας Διαμεσολαβητικής Διευθέτησης Διαφοράς με Ημερομηνία Μεταγενέστερη της Κατάθεσης της Αγωγής

3.Απορριπτέος ως Αβάσιμος ο λόγος Εφέσεως  (Άρθρο 3 Ν. 4640/2019)

Η υποχρέωση προσκόμισης του ενημερωτικού εγγράφου περί της δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς υφίσταται για όλες τις αγωγές, που αφορούν αστικές και εμπορικές διαφορές, οι οποίες κατατέθηκαν από την 30η-11-2019 και εντεύθεν, εφόσον βέβαια οι διάδικοι έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου τους. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται ανεξαρτήτως της τυχόν υπαγωγής των αγωγών αυτών και στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης. Εξάλλου, η έγγραφη ενημέρωση μπορεί να γίνει πριν ή και μετά την άσκηση της αγωγής, ενώ η μη προσκομιδή του ενημερωτικού εγγράφου θα πρέπει να θεωρηθεί ως τυπική παράλειψη, η οποία δύναται να συμπληρωθεί καθ’ υπόδειξη του Δικαστηρίου, όπως γίνεται σε συναφείς περιπτώσεις (παράλειψη καταβολής δικαστικού ενσήμου, πληρεξουσίου εγγράφου ή πρακτικού περί αποτυχίας απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού, που προβλεπόταν από το άρθρο 214 Α του ΚΠολΔ, πριν την τροποποίησή του με τον ν. 3994/2011).

 

Απορριπτέος ως Αβάσιμος ο Β΄ Λόγος Εφέσεως

(Άρθρο 3 Ν. 4640/2019)

Στην προκείμενη περίπτωση οι εκκαλούσες ισχυρίζονται ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο εσφαλμένα δεν κήρυξε ως απαράδεκτη της συζήτηση της αγωγής ενόψει του ότι τα ενημερωτικά έγγραφα περί δυνατότητας επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση, φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έλαβε χώρα και όχι προγενέστερη.

Εν προκειμένω, το δικαστήριο έκρινε τον επίμαχο λόγο ως μη νόμιμο, καθότι η προγενέστερη κατάθεση της αγωγής από την ημερομηνία του ενημερωτικού εγγράφου δεν άγει σε απαράδεκτο της συζήτησης, ενώ σε κάθε περίπτωση, ακόμα και η μη προσκομιδή του ενημερωτικού εγγράφου αποτελεί τυπική παράλειψη που δύναται να καλυφθεί μετά από υπόδειξη του δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 227 του ΚΠολΔ.

 Αναβάλλει έκδοση απόφασης, μέχρι την αμετάκλητη περάτωση εκκρεμούς ποινικής δίκης …

Απόφ. ΕφΠειρ……

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς