Είσοδος

26.03.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

Ηθική Βλάβη 600.000 ευρώ (1)

Ακρωτηριασμός Κάτω Άκρων
σε Εργατικό Ατύχημα

Ο παθών από εργατικό ατύχημα που οφείλεται σε πταίσμα επομένως και σε
οποιαδήποτε αμέλεια του εργοδότη ή των προσώπων που αυτός έχει προστήσει στην
υπηρεσία του, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να του καταβάλει ο εργοδότης
χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που του προκάλεσε
το ατύχημα, αφού ως προς την αξίωση αυτή του εργαζομένου ο εργοδότης δεν
καλύπτεται από το ΙΚΑ.

 

Ηθική Βλάβη (Πρόσθετη)
για Ζημία Μέλλουσα

Το δεδικασμένο, το οποίο προκύπτει από τελεσίδικη δικαστική απόφαση που
επιδικάζει στον παθόντα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, δεν εμποδίζει
την μεταγενέστερη, με νέα αγωγή, μεταξύ των ιδίων προσώπων επιδίωξη περαιτέρω
(πρόσθετης) χρηματικής ικανοποίησης, εφόσον όμως πρόκειται για απρόβλεπτη
επιδείνωση, σε μεταγενέστερο χρόνο των συνεπειών της αδικοπραξίας που δεν
μπορούσαν από την αρχή να προβλεφθούν με την πρώτη του απόφαση προσδιόρισε
σε ορισμένο ποσό την χρηματική ικανοποίηση του παθόντος.

Παρατηρήσεις

Το επιδικασθέν ποσό των 600.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης στον παθόντα, που απώλεσε και τα δύο κάτω άκρα, (παραμένων διά βίου
ανάπηρος), αποτελεί δείγμα της τάσης που επικρατεί στις χώρες της ΕΕ για
προστασία των θυμάτων από αδικοπραξία από την οποία καθίστανται οι παθόντες
άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο νέος αυτός άνεμος που πνέει στην Ενωμένη Ευρώπη και
καταδεικνύει το πώς αξιολογείται η αρτιμέλεια και γενικά το αγαθό της ζωής και της
υγείας φαίνεται ότι, με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα, καταφθάνει και στην
χώρα μας ως στοιχείο πολιτισμικής ταυτότητας και ένδειξη του αναβαθμισμένο
επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της γηραιάς ηπείρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε υπόψη της την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του
συγκεκριμένου εργοδότου υπευθύνου προς αποζημίωση (κοινοπραξία εταιριών
κατασκευής Λιμένων), αναφέροντας την μεγάλη οικονομική επιφάνειά της μιάς και
αναλαμβάνει έργα κατασκευής πολλών δισεκατομμυρίων με αντίστοιχα εισοδήματα.

Απόφ.Μον.Πρωτ……

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς