Είσοδος

08.09.2021

Yποχρεωτική η αναγραφή του ΑΦΜ των διαδίκων σε δικόγραφα, εκθέσεις και αποφάσεις σύμφωνα με το νέο ΚΠολΔ. Καθιέρωση του email στα στοιχεία του πληρεξούσιου δικηγόρου

Στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ισχύσει από 1-1-2016, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4335/2015, προβλέπεται η υποχρεωτική αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των διαδίκων στις εκθέσεις, στα δικόγραφα, στις δικαστικές αποφάσεις, στις διαταγές πληρωμής και στις κατασχετήριες εκθέσεις. Αυτό ορίζεται πλέον ρητά στη νέα διατύπωση των άρθρων 117, 118 ΚΠολΔ (υποχρεωτικά στοιχεία εκθέσεων και δικογράφων), του άρθρου 305  ΚΠολΔ (στοιχεία δικαστικής απόφασης), 630 ΚΠολΔ (περιεχόμενο διαταγής πληρωμής) 955 και 995 ΚΠολΔ (περιεχόμενο

αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4335/2015 «σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η ακριβής και επαρκής ταυτοποίηση τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η τυπικότητα της διαδικασίας και να διευκολύνεται η πραγμάτωση της αξίωσης του ενάγοντος και γενικότερα η ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Ο ΑΦΜ είναι μοναδικός για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο και δεν αλλάζει και ως εκ τούτου το πρόσωπο αυτό προσδιορίζεται με ασφάλεια. Η υποχρεωτική αναγραφή ισχύει για όλους τους διαδίκους και τα υπόλοιπα πρόσωπα που είναι παρόντα και συμπράττουν κατά τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων (άρθρο 117). Με αυτόν τον τρόπο ο ενάγων, αιτών κ.λπ. θα υποχρεούται να αναφέρει στο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο που καταθέτει το δικό του ΑΦΜ και τα υπόλοιπα ως άνω αναγκαία στοιχεία, ο εναγόμενος, καθ’ ου στις προτάσεις, ανταγωγή, ανακοπή κ.λπ. τα δικά του στοιχεία, τα οποία θα συμπεριληφθούν στην απόφαση που θα εκδοθεί. Σε περιπτώσεις βέβαια ερημοδικίας ή εκδόσεως διαταγής πληρωμής η αναγραφή των στοιχείων του εναγομένου και καθ’ ου αντίστοιχα θα πραγματοποιηθεί, μόνο εάν τα στοιχεία αυτά είναι με κάποιον τρόπο γνωστά. Στις εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης και στα αντίγραφα αυτών, η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προσδιορισμού των διαδίκων είναι ευχερέστερη, καθόσον η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύδεται με εκτελεστό τίτλο, ο οποίος κατά κανόνα στηρίζεται σε δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ στις παραπάνω περιπτώσεις διευκολύνει σημαντικά την προάσπιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου, δεδομένου ότι οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα μπορούν να προσδιορίζουν με μεγαλύτερη ευκολία τους πλειστηριασμούς, στους οποίους πρέπει να αναγγέλλονται».

 

Μια ακόμη αλλαγή στα στοιχεία του δικογράφου που προβλέπει ο νέος ΚΠολΔ είναι η καθιέρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) στα στοιχεία του πληρεξουσίου δικηγόρου. Προβλέπεται πλέον ρητά στην παράγραφο 1 του άρθρου 119  ότι τα δικόγραφα περιέχουν τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξουσίων δικηγόρων.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς