Είσοδος

13.11.2023

ΑΠΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου 2023, αποφάσισε γενική αποχή των Δικηγόρων-μελών του από τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήψη απόφασης της ΓΣ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο.

Κατά τη διάρκεια της αποχής θα χορηγείται άδεια:

1. Για την συζήτηση υποθέσεων μόνο εφόσον υφίσταται ζήτημα παραγραφής-προθεσμίας.

2. Για συζήτηση προσωρινών διαταγών, ανακοπών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των ανακοπών ή αναστολών πλειστηριασμών.

3. Για συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή, ή εφόσον κατά την κρίση των μελών του ΔΣ υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση (πχ διατροφή ανηλίκων κλπ).

Δεν απαιτείται άδεια:

1.Για τις ποινικές υποθέσεις όταν υπάρχουν κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης). Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.

2. Για κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντιρρήσεων.

3.Για την κατάθεση δικογράφων.

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων, καθημερινά μέλη του ΔΣ θα βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου του ΔΣ προκειμένου να εξετάζουν τυχόν αιτήματα αδειών.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω αποχή από τα καθήκοντά μας αφορά και στη συμμετοχή των συναδέλφων σε επιτροπές (πχ Επιτροπή Εξέτασης Δασικών Αντιρρήσεων κλπ).

Για την υποβολή αιτήματος αναβολής ενώπιον των Δικαστηρίων θα παρίσταται κάθε συνάδελφος ατομικά.

Δεν θα παρίστανται μέλη του ΔΣ για να υποβάλουν αιτήματα αναβολών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. δεν καταβάλλεται παράβολο αναβολής σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων για την υποβολή αιτήματος αναβολής.

Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενη απόφαση του ΔΣ αποφασίστηκε η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 15/11 και ώρα 20:00 για τη λήψη απόφασης ως προς την τυχόν παράταση της αποχής και γενικά τη μορφή των κινητοποιήσεων ενάντια στο φορολογικό νομοσχέδιο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς