Είσοδος

09.09.2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ παρ 4 αρθρου 26 ν. 2882.2001

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν. 2882/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν. 4070/2012 (επίδοση της αίτησης για την αναγνώριση δικαιούχου στον Προϊστάμενο της οικείας δασικής αρχής) και η μεταβατική διάταξη του άρθρου146 του ιδίου νόμου(εφαρμογή και στις εκκρεμείς απαλλοτριώσεις

 

 

****************

 

Με το άρθρο 132 του Ν. 4070/2012 (Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ. και άλλες διατάξεις), αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 26 του Ν. 2882/2001 (όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Ν. 2985/2002).

Έτσι, η νέα παράγραφος 4 του άρθρου 26 του Ν. 2882/2001 έχει ως εξής:

«…4. Η αίτηση για την αναγνώριση δικαιούχων κοινοποιείται, με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου, στους Προϊσταμένους της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και της οικείας δασικής αρχής, οι οποίοι υποχρεούνται, εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση, να χορηγήσουν στον ενδιαφερόμενο ή να υποβάλλουν απευθείας στο Δικαστήριο έγγραφη βεβαίωση περί προβολής ή μη των δικαιωμάτων του Δημοσίου στο απαλλοτριούμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί δημοσίων κτημάτων διατάξεις και τις αντίστοιχες της δασικής νομοθεσίας. Η κοινοποιούμενη ως άνω αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλα τα απαιτούμενα για την απόδειξη του δικαιώματος ιδιοκτησίας του αιτούντος έγγραφα και διαγράμματα.»

Με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 146 του άνω νόμου ορίστηκε ότι: «… 9. Οι παράγραφοι: α]… και η] 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 26 του Ν. 2882/2001, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις των άρθρων 128, 129, 130, 131 και 132 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απαλλοτριώσεις».

Η παραπάνω μεταβατική διάταξη  έχει ήδη δημιουργήσει και θα δημιουργήσει και στο μέλλον μεγάλα προβλήματα στις εκκρεμείς δίκες, δεδομένου ότι μερίδα της νομολογίας δίδει στην παραπάνω μεταβατική διάταξη την ερμηνεία ότι αυτή (η διάταξη) καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες, ενώ ρητώς ορίζεται σε αυτήν ότι καταλαμβάνει τις εκκρεμείς απαλλοτριώσεις. Με την διάταξη αυτή επιβάλλεται ρητώς η υποχρέωση της κοινοποίησης της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων, με επιμέλεια του ενδιαφερομένου (πέραν του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας) και στον Προϊστάμενο της οικείας δασικής αρχής.

Έτσι, μείζον ζήτημα δημιουργείται στις δίκες αναγνώρισης δικαιούχων, δεδομένου ότι στις δίκες αυτές έχει ήδη συντελεσθεί η απαλλοτρίωση, κατά την έναρξη ισχύος του άνω νόμου (10-4-2012), και επομένως δεν είναι εκκρεμής.

Εκκρεμής απαλλοτρίωση είναι αυτή που δεν έχει συντελεσθεί με την νόμιμη παρακατάθεση (άρθρο 7 του Ν. 2882/2001).

Παρά ταύτα, ήδη, στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, εκδίδονται αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις αναγνώρισης δικαιούχου με την αιτιολογία ότι «… οι αιτούντες δεν επικαλούνται ούτε προσκομίζουν σχετική έκθεση επίδοσης ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι κοινοποίησαν την υπό κρίση αίτηση στον Προϊστάμενο της οικείας δασικής αρχής…» δεδομένου ότι κατά τις αποφάσεις αυτές η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν. 2882/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν. 4070/2012 «… εφαρμόζεται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 146 του αυτού νόμου και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού απαλλοτριώσεις (105/2012 ΜονΠρωτΚορ)». Σημειώνεται ότι εκκρεμούν ήδη στο Πρωτοδικείο Κορίνθου περί τις 100 ομοίου περιεχομένου αιτήσεις αναγνώρισης δικαιούχου, οι οποίες πιθανολογείται, μετά την έκδοση περίπου 10 τέτοιων αποφάσεων, ότι θα έχουν ομοιότυπο περιεχόμενο.

Η παραπάνω, εσφαλμένη κατά την άποψή μας, ερμηνεία που δίδεται στην άνω μεταβατική διάταξη του άρθρου 146 του Ν. 4070/2012, ότι δηλαδή καταλαμβάνονατι οι εκκρεμείς δίκες και όχι οι εκκρεμείς απαλλοτριώσεις, έχει δημιουργήσει ήδη σύγχυση και θα προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στην περαίωση των υποθέσεων αυτών, εκθέτοντας μάλιστα αδικαιολόγητα τους συναδέλφους που χειρίζονται τις παραπάνω υποθέσεις.

Για τους παραπάνω λόγους άλλωστε η διάταξη αυτή επικρίθηκε σφοδρά, όταν αποτελούσε προτεινόμενη ρύθμιση και από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων (οράτε αντιρρήσεις- παρατηρήσεις – προτάσεις της Ολομέλειας, σελ. 13, 14) και προτάθηκε τότε να προστεθεί στο σχέδιο νόμου και μετά την φράση « οι παράγραφοι α…, β …, γ…, δ…, ε…, στ…, ζ… και η… εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απαλλοτριώσεις» το εξής: «…για τις οποίες δεν εκκρεμεί (δηλαδή δεν έχει εισαχθεί) δίκη καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης – αναγνώρισης δικαιούχου».

Η Ολομέλεια πρέπει αν επανέλθει στην παραπάνω πρότασή της (η οποία τότε δεν υιοθετήθηκε) και να επιδιώξει την νομοθετική ρύθμιση του μείζονος ζητήματος που έχει προκύψει, το οποίο έχει όπως είναι αυτονόητο τεράστιες κοινωνικές προεκτάσεις, με δεδομένο μάλιστα ότι απειλείται να διαμορφωθεί νομολογία η οποία είναι αντίθετη προς την αληθή έννοια του νόμου.

Κόρινθος, 11-9-2012

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς