Είσοδος

09.09.2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ – Πρόταση για τροποποίηση στα αρθρα 206Α 206Β 206Γ Κώδικα Δικηγόρων

Προς
Την Επιτροπή Κώδικα Δικηγόρων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Νικολάου Βαλεργάκη,
Δικηγόρου
Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Για τροποποιήσεις στα άρθρα 206, 206Α, 206Β, 206Γ
Του Κώδικα Δικηγόρων

– Μάιος 2012 –

 

1η ΠΡΟΤΑΣΗ

Άρθρο 206

1-      Ως συντονιστικό όργανο των δικηγορικών συλλόγων λειτουργεί η «Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος».

Η Ολομέλεια εδρεύει στην Αθήνα, όπου διατηρεί γραφεία και διοικητικό προσωπικό. Μέλη της Ολομέλειας είναι οι Πρόεδροι  των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που συμμετέχουν σε αυτήν αυτοδικαίως  με την εκλογή τους στο αξίωμα του Προέδρου. Ο κάθε Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου του να τον εκπροσωπήσει στην Ολομέλεια. Ο κάθε Πρόεδρος έχει στην Ολομέλεια αριθμό ψήφων, ως εξής:

α) Ο Πρόεδρος  Δικηγορικού Συλλόγου με αριθμό μελών έως 250, έχει μία (1) ψήφο.

β) Ο Πρόεδρος  Δικηγορικού Συλλόγου με αριθμό μελών μεγαλύτερο των 250, έχει επιπλέον της δικής του, τόσες ψήφους , όσο το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου  διά του αριθμού 250. Εάν το υπόλοιπο του ακέραιου αριθμού του πηλίκου υπερβαίνει το 0,50, έχει ακόμη μία(1) ψήφο.

Η Ολομέλεια διευθύνεται από τριμελές Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλονίκης & Πειραιά. Πρόεδρος αυτής, είναι ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας ο οποίος και την εκπροσωπεί. Πόροι της Ολομέλειας είναι η ετήσια συνδρομή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που καθορίζεται κάθε φορά με απόφασή της.

2-      Σκοπός της Ολομέλειας είναι ο συντονισμός της δραστηριότητας των Δικηγορικών Συλλόγων  και η εκπροσώπηση του δικηγορικού σώματος. Ιδίως έργο της Ολομέλειας είναι:

α) Η μελέτη, επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τη νομοθεσία και τη νομολογία.

β) Η μέριμνα για ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της δικαιοσύνης και την άσκηση της δικηγορίας.

γ) Η παρέμβαση σε ζητήματα εθνικής ή κοινωνικής σημασίας.

δ) Η δημιουργία και λειτουργία από την ίδια ή σε συνεργασία με άλλους κρατικούς ή μη φορείς, τράπεζας νομικών πληροφοριών.

ε) Η εκπροσώπηση του δικηγορικού σώματος ενώπιον των αρχών, των διεθνών οργανισμών και των οργάνων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων.

στ) Η οργάνωση συνεδρίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

3-      Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας γίνονται τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε τέσσερις μήνες,  με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή πενήντα τουλάχιστον μελών της Ολομέλειας προς τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος οφείλει σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει  την Ολομέλεια.

Στην πρόσκληση του Προέδρου, ή την αίτηση των μελών πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει εντός μηνός την Ολομέλεια, τη συγκαλεί οποιοδήποτε από τα άλλα δύο μέλη του Προεδρείου εντός πέντε  (5) εργασίμων ημερών από την παρέλευση του μήνα. Αν δεν την  συγκαλέσουν και αυτά, η Ολομέλεια συγκαλείται αυτοδικαίως  το επόμενο Σάββατο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργασίμων ημερών από την πάροδο της ανωτέρω πενθήμερου προθεσμίας στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και το Προεδρείο για τη συγκεκριμένη και μόνο συνεδρίαση, εκλέγεται από τη συγκεκριμένη Ολομέλεια, η οποία ολοκληρώνει τις εργασίες της σε μία συνεδρίαση. Ρητά απαγορεύεται η διακοπή των εργασιών της συγκεκριμένης Ολομέλειας για επόμενη συνεδρίαση.

 

4- Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα 3/5 των μελών της, αποφασίζει δε με ονομαστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των 3/5 των μελών της Ολομέλειας. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας είναι υποχρεωτικές για τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.

 

5-      Η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, όπως το άρθρο      (ισχύον άρθρο 199) του παρόντος ορίζει , δεν θίγονται από την ύπαρξη και λειτουργία της Ολομέλειας των Προέδρων. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας αξιοποιούνται από τους Δικηγορικούς Συλλόγους στην αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και την πραγμάτωση των σκοπών τους.

 

Άρθρο 206Α

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος οργανώνει κάθε τριετία τουλάχιστον πανελλήνιο συνέδριο, το οποίο σκοπό έχει τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αναφέρονται στη δικαιοσύνη, τη δικηγορία, τη νομοθεσία και νομολογία καθώς και σε θέματος γενικότερου εθνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Σύνεδροι είναι οι Πρόεδροι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων, δικαίωμα όμως παρέμβασης έχουν και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών δικηγορικών παρατάξεων.

Με απόφαση της Ολομέλειας ορίζεται επταμελής επιτροπή η οποία συντάσσει τον κανονισμό του συνεδρίου, που ορίζει χρόνο και τόπο διοργάνωσης του συνεδρίου, την ημερήσια διάταξη, τους εισηγητές και τα μέλη της επιτροπών επεξεργασίας των θεμάτων αυτής, τον τρόπο παρέμβασης των συνδικαλιστικών δικηγορικών παρατάξεων  και γενικά ό,τι αφορά στη διεξαγωγή του   συνεδρίου. Εισηγητές και μέλη των επιτροπών μπορούν να ορισθούν μη μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται από την Ολομέλεια και η εφαρμογή του ανατίθεται στην πιο πάνω επταμελή επιτροπή.

 

Άρθρο 206Β

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της. Ο κανονισμός συντάσσεται από πενταμελή επιτροπή που εκλέγεται από μέλη της.

 

Άρθρο 206Γ

1-      Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, στην πρώτη μετά την συγκρότηση της συνεδρίαση, συντονιστική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλονίκης & Πειραιά και από δέκα Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων επαρχιακών πόλεων.

2-      Η Συντονιστική Επιτροπή εδρεύει στην Αθήνα, εξυπηρετείται από το διοικητικό προσωπικό της Ολομέλειας και έχει Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, ο οποίος συγκαλεί και τις συνεδριάσεις αυτής, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Πειραιά αποτελούν τα άλλα δύο μέλη του Προεδρείου της.

3-      Η Συντονιστική Επιτροπή συγκαλείται επίσης με αίτηση επτά τουλάχιστον μελών της. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει   την Συντονιστική Επιτροπή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη της αίτησης, την συγκαλεί οποιοδήποτε από τα άλλα δύο μέλη του Προεδρείου εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω πενθήμερης προθεσμίας.  Αν δεν τη συγκαλέσουν και αυτά, η Συντονιστική συγκαλείται αυτοδικαίως το επόμενο Σάββατο μετά την παρέλευση πέντε(5) εργασίμων ημερών από την πάροδο της ανωτέρω  δεύτερης πενθήμερου προθεσμίας στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και το Προεδρείο, για τη συγκεκριμένη και μόνο συνεδρίαση, εκλέγεται από την συγκεκριμένη Συντονιστική, η οποία ολοκληρώνει τις εργασίες της σε μία συνεδρίαση. Ρητά απαγορεύεται η διακοπή των εργασιών της συγκεκριμένης Συντονιστικής για επόμενη συνεδρίαση.

4-       Η Συντονιστική Επιτροπή βρίσκεται  σε απαρτία όταν παρίστανται στις συνεδριάσεις της τουλάχιστον επτά από τα μέλη της και αποφασίσει με πλειοψηφία των 4/5 των μελών της. Οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής, μέχρι να συγκληθεί η Ολομέλεια, είναι υποχρεωτικές για τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας.

5-      Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων και όσων αναθέτει σε αυτήν η Ολομέλεια.

6-      Οι διατάξεις για τη λειτουργία της Ολομέλειας των Προέδρων και Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων ισχύουν αναλογικά και για τη Συντονιστική Επιτροπή.

2η ΠΡΟΤΑΣΗ

Άρθρο 206

1. Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα 3/5 των μελών της, αποφασίζει δε με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Τα μέλη υποχρεωτικά παρίστανται αυτοπροσώπως. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας είναι υποχρεωτικές για τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, όταν λαμβάνονται με πλειοψηφία των 4/5 των μελών της Ολομέλειας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς