Είσοδος

09.09.2021

ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ παρ. 3 αρθρου 96 3026.1954

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Η νέα διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 96 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας Δικηγόρων)

 

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 96 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας Δικηγόρων) «.3. Από την υποχρέωση της προκαταβολής που ορίζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 απαλλάσσονται οι δικηγόροι, όταν εκπροσωπούν: α)…, β)…, γ) Το ελληνικό Δημόσιο.

 

Κατά το προϊσχύσαν καθεστώς, όταν και η προκαταβολή που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 96 δεν αποτελούσε υποχρέωση του δικηγόρου, από την υποχρέωση της εκδόσεως τετραπλοτύπου προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής ως και των σχετικών κρατήσεων, πέραν του ελληνικού Δημοσίου υπεστηρίζετο ότι απαλλάσσονταν και οι Δήμοι και οι Κοινότητες από την παραπάνω υποχρέωση. Μετά την νέα ρύθμιση και δεδομένου ότι τούτο δεν διευκρινίζεται στον νόμο, ερωτάται εάν από την ανωτέρω υποχρέωση προκαταβολής των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 96 του ν.δ. 3026/1954 ποσών απαλλάσσονται και οι δικηγόροι, πλέον, που εκπροσωπούν Δήμους (όπως ρητώς απαλλάσσονται οι δικηγόροι που εκπροσωπούν το ελληνικό Δημόσιο). Το παραπάνω ζήτημα που έχει εγερθεί, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που εκπροσωπούν Δήμους και στον δικό μας Σύλλογο και υποστηρίζουν ότι πρέπει να απαλλάσσονται από την άνω υποχρέωση, φρονούμε ότι πρέπει να απασχολήσει την Ολομέλεια και να ληφθεί μία ενιαία απόφαση που να τύχει γενικής εφαρμογής, αφού αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα που συνδέεται άμεσα με τα οικονομικά των Συλλόγων μας.

 

Κόρινθος, 12-7-2012

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου

Παναγιώτης Αθ. Νικολόπουλος

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς