Είσοδος

03.02.2023

Mνημόνιο συνεργασίας του ΔΣΧ με το Πολυτεχνείο Κρήτης

Υπεγράφη σήμερα το μνημόνιο συνεργασίας του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων με το Πολυτεχνείο Κρήτης με σκοπό:

·           Την ζεύξη της πανεπιστημιακής κοινότητας και του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, με έμφαση στην ουσιώδη αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, που θα επιτρέψει την εκδήλωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, περιοδικών ενημερώσεων των μελών τους με κάθε πρόσφορο μέσο αλλά και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για  τα μέλη αμφότερων των συμβαλλομένων. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα, παροχής πιστοποιημένης, συστηματικής και υψηλού επιπέδου κατάρτισης και επιμόρφωσης για συγκεκριμένες δραστηριότητες που να είναι συναφείς με επιμέρους διεπιστημονικά αντικείμενα.

·           Την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δύο φορέων, την αύξηση των δυνατοτήτων τους, την προσαρμογή των δομών και των διαδικασιών τους και την προώθηση αλλαγών στην κουλτούρα τους, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη αμεσότητα και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες  των μελών αμφότερων των συμβαλλομένων.

·           Την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των φορέων με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να διασφαλίζει τη δίκαιη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με την χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και στην αύξηση της τεχνογνωσίας σε αυτά τα θέματα.

·           Τη συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών, δράσεων και ομάδων εργασίας.

·           Τη συνεργασία για την υποβολή προτάσεων, για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών.

·           Την ανάπτυξη και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με στόχο μεταξύ άλλων, την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και κατάρτισης. Ανάπτυξη ή/και οργάνωση πιστοποιημένων προγραμμάτων, δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή μικτού μοντέλου εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

·           Την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και των υποδομών τους για τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, τη διδασκαλία μαθημάτων, την δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (μέσω ειδικών εφαρμογών) εκπαίδευση των μελών κ.λ.π.

·           Την οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. εργαστηρίων, ημερίδων, συνεδρίων κλπ.), με έμφαση στην ανάδειξη θεματικών που σχετίζονται κατά προτεραιότητα με  διεπιστημονικά θέματα του ενδιαφέροντός τους (περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, προσωπικά δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη κλπ).

·           Την εξοικείωση, μέσα από την συνεργασία αυτή, των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων με τις νέες τεχνολογίες και υπολογιστικές δυνατότητες

–  Την επικοινωνιακή προβολή διαφόρων δράσεων, την συνεργασία με τους άλλους φορείς ή αρχές και την προαγωγή της συλλογικής δράσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο σε ζητήματα σημαντικά που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας των Χανίων  και στην επίλυση των οποίων μπορούν να συμβάλλουν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι με το δυναμικό τους.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς