Είσοδος

09.09.2021

ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΕΑΔΙΧ

Ένσημο 3€: Σε δικόγραφα που κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο,Πταισματοδικείο ή άλλη Αρχή ή κοινοποιούνται προς τρίτο (εξώδικες δηλώσεις κλπ)

 

Ένσημο 4,50€: Σε δικόγραφα που κατατίθενται σε πρωτοβάθμια πολιτικά, ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια πολυμελούς ή μονομελούς σύνθεσης

 

Ένσημο 7,50€: Σε δικόγραφα που κατατίθενται σε δευτεροβάθμια πολιτικά, ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια

 

Επίσης σε αντίγραφα από απόγραφο με επιταγή προς πληρωμή επικολλάται ένσημο αντίστοιχο προς το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς